Andrzej Gębski – skrzypce

Andrzej Gęb­ski — skrzy­pek — soli­sta, kame­ra­li­sta, peda­gog; naukę gry na skrzyp­cach roz­po­czął w siód­mym roku życia. Stu­dia wio­li­ni­styczne ukoń­czył w Aka­de­mii Muzycz­nej im. F. Cho­pina w War­sza­wie w kla­sie prof. Miro­sława Ław­ry­no­wi­cza uzy­sku­jąc w 1997 r. dyplom z wyróż­nie­niem. Swoje umie­jęt­no­ści arty­sta dosko­na­lił pod kie­run­kiem Wol­fganga Mar­sch­nera oraz Kry­styny Makow­skiej i Andrzeja Wró­bla (kameralistyka).

Jest lau­re­atem IV Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Muzycz­nego im. Karola Szy­ma­now­skiego w Łodzi, II Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Współ­cze­snej Muzyki Kame­ral­nej im. Krzysz­tofa Pen­de­rec­kiego oraz XI Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Inter­pre­ta­cji Muzycz­nej im. Pierra Lantier’a w Paryżu. Od 1997 r. jest człon­kiem Zespołu Kame­ra­li­stów Came­rata Vistula pro­wa­dzo­nego przez Andrzeja Wró­bla, a od 2002 r. pierw­szym skrzyp­kiem. W 1998 r. wraz z Jaro­sła­wem Domża­łem i Joanną Ław­ry­no­wicz zało­żył War­saw Trio z któ­rym doko­nał nagrań pły­to­wych. Jako soli­sta i kame­ra­li­sta Andrzej Gęb­ski uczest­ni­czył w licz­nych impre­zach muzycz­nych wystę­pu­jąc na estra­dach Pol­ski, Nie­miec, Fran­cji, Turk­me­ni­stanu, Austrii, Szwaj­ca­rii, Hisz­pa­nii i Taj­wanu. Jako soli­sta kon­cer­to­wał z Fil­har­mo­nią Łódzką, Orkie­strą Sym­fo­niczną AMFC, Fil­har­mo­nią Zie­lo­no­gór­ską, Fil­har­mo­nią Rze­szow­ską, Fil­har­mo­nią Olsz­tyń­ską, Han­no­ver Kam­mer Orche­ster, Orkie­strą Repre­zen­ta­cyjną Woj­ska Pol­skiego, Cho­pin Aca­de­mia Orche­stra, i innymi.

Arty­sta jest pro­pa­ga­to­rem muzyki pol­skiej, doko­nał licz­nych pra­wy­ko­nań i nagrań archi­wal­nych dla PRiTV utwo­rów skrzyp­co­wych współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów pol­skich a także nagrał 13 płyt kom­pak­to­wych z muzyką pol­ską (w tym 10 dla wytwórni „Acte Préa­la­ble”), które są pre­mie­rami fono­gra­ficz­nymi. Od 1998 r. Andrzej Gęb­ski zaj­muje się rów­nież pracą dydak­tyczną i jest pro­fe­so­rem Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Cho­pina, a od 2008 r. dok­to­rem habi­li­to­wa­nym tej uczelni.

W 2006 r. uka­zała się publi­ka­cja Andrzeja Gęb­skiego pt. Zagad­nie­nia wyko­naw­cze utwo­rów na skrzypce i for­te­pian Romu­alda Twar­dow­skiego. Od 2000 r. pro­wa­dzi klasę skrzy­piec w eli­tar­nej Ogól­no­kształ­cą­cej Szkole Muzycz­nej im. Z. Brzew­skiego w War­sza­wie, a od 2002 r. orkie­strę smycz­kową tejże szkoły, którą ufor­mo­wał pod nazwą „War­szaw­ska Orkie­stra Smycz­kowa im. Zenona Brzew­skiego”, z którą wystę­puje w pre­sti­żo­wych salach kon­cer­to­wych m.in. w Fil­har­mo­nii Naro­do­wej, UMFC, w pary­skiej sali Une­sco i innych czo­ło­wych ośrod­kach muzycz­nych. Z tą wła­śnie orkie­strą arty­sta zare­je­stro­wał wszyst­kie utwory na orkie­strę smycz­kową Romu­alda Twar­dow­skiego. Ponadto Andrzej Gęb­ski pro­wa­dzi klasę skrzy­piec pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wych Kur­sów w Łań­cu­cie, Stre­ichA­ka­de­mie w Goch (Niemcy) , a także warsz­taty muzyczne „Kra­jo­wego Fun­du­szu na rzecz Dzieci” sku­pia­ją­cego naj­zdol­niej­szą mło­dzież muzyczną kraju. Jest juro­rem kon­kur­sów i prze­słu­chań skrzyp­co­wych: Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu Skrzyp­co­wego im. G. Ph. Tele­manna w Pozna­niu, Mię­dzy­na­ro­do­wego Kon­kursu im. Prof. M. Ław­ry­no­wi­cza w Płocku, Ogól­no­pol­skiego Kon­kursu Mło­dych Skrzyp­ków im. S. Ser­wa­czyń­skiego w Lubli­nie, Prze­słu­chań CEA i innych. Andrzej Gęb­ski jest auto­rem opra­co­wań wyko­naw­czych utwo­rów skrzyp­co­wych wyda­nych przez Pol­skie Wydaw­nic­two Muzyczne oraz wydaw­nic­two „Euterpe”.